IDEJA.

Što se turističkih letovanja tiče, mnogi se žale na pad prometa i gostovanja, prirodno ekonomskoj krizi koja nas je zadesila sve ovde u evropi.

Gledajući kako se vremena menjaju i na samoj željeznici, primećujem da jedna grana u željezničkoj delatnosti prosto odumire, i da će je u budućnosti biti sve ma-nje i manje.

Kola za spavanje.

Zbog povećanja prometne brzine na evropskim željeznicama, potreba za ovim vidom usluga opada, u normalnom saobraćaju.
Tako je već došlo do situacije da se ovi odeljci na nekim željeznicama gase, zbog nerentabilnosti usled umanjene potrebe.

Pošto je postalo očigledno da je primat inter city kompozicija sada primaran, šta uraditi sa spavaćim kolima, sa kojima su bogati depoi širom evrope, postavlja se pitanje dali ih kasirati ili ostaviti za turističke ture, kao mitropa sa vozovima "NOSTALGIJA"u DB.

Tu imam jedan konstruktivan predlog, za koji se nadam da će ga usvojiti u Republici Hrvatskoj, ako je izašao iz Srbijanske glave, te se nadam da će usled togo biti obnovljeni neki ukinuti kraci željeznice prema primoskom priobalju.

Ujedno bi ovo bio revolucionaran način rada za Grčke, turističke poslanike.

Srž ideje.

Za ovo ne treba previše ulaganja, jer kapaciteta ima; Spavaća kola po definiciji jesu spavaonica na točkovima, samo ih treba još malo opremiti za spoljne prikluč-ke, kao što su;

Priključci za;
  • Dovod pijaće vode.
  • Električne energije. 
  • Kanalizacije.
  • Dovod gorivih energenata (Plin).
  • Priključci za telefoniju i internet.
  • Plus dodavanje klimatizacije u ovim vagonima.
Sve to dok su vagoni parkirani u kampu za letovnje.

Osnivanje ovakvih kampova za letovanje, ne bi trebao za onog koji osniva, da bude preterana investicija, jer ne treba graditi, hotelske više-spratnice, nego restorane, uređene plaže i parkirne perone u kampu, koji moraju da ispune tražene uslove gore navedene.
Ovakve kampove je moguće osnivati duž pruge u morskom priobalju, ili na zapuštenim željezničkim čvorištima prema obali. 

U Republici Hrvatskoj, to bi bilo moguće, kod promene namene pravca Knin- Zadar, obnova kraka prema Rovinju, i eventualno obnove pruge prema Dubrovniku.

U Republici Grčkoj ovo bi bilo više nego isplativo, jer bi mogli aktivirati priobalje, gde prolazi željeznica, i to na više lokacija.

Sistem organizacije bi bio više nego jednostavan. Kada pođete na letovanje iz svoje zemlje, zakupite svoj pokretni pansion, koji može biti parkiran u jednom letov-alištu, ili možete uzeti aranžman, da sa istim pansionom menjate lokacije letovališta bilo gde u Mediteranu.

Smatram da kada neko počne da pruža ovaj vid usluga, ne da će pojeftiniti samu uslugu, nego će privući veći broj turista, pogotovu ako počne da ulaže u ostale   sadržaje, ne ružeći obali višespratnicama i ne ugrožavajući priobalni eko sistem, jer je sama logistička infra-struktura željeznica dovoljna da reši svaki problem.

Razmislite o ovom.